Begreper

Debitor og kreditor

Debitor/skyldner er den som skal yte noe — i praksis er det den part som skylder penger/låntaker. Kreditor/kravshaver/långiver er den som skal ha noe; dvs. den som har penger til gode hos debitor.

Forfall

Forfall er det tidspunkt debitor må betale sin gjeld på. Ofte er forfallstidspunktet avtalt, typisk ved banklån eller kredittkortgjeld, der det er bestemte tidspunkter man må forholde seg til. Når man kjøper varer på kreditt vil forfallstidspunktet bestemmes av kreditor, som setter dette på regningen og krever sin betaling pr. den dato som dermed blir fastsatt. Fra forfall vil det løpe forsinkelsesrente enten etter avtalebetingelser (typisk i kredittforhold) eller etter forsinkelsesrenteloven. Hvis ikke det er avtalt høyere rente, er det den lovbestemte forsinkelsesrente kreditor kan kreve. Dette gjelder f.eks. for fakturakrav. For f.eks. gjeldsbrevlån er det den eventuelt høyere avtalerente som vil fortsette å løpe; men kreditor kan ikke kreve høyere rente enn det.

Mislighold

Mislighold har ingenting med «misligheter» å gjøre, selv om det er lett å trekke en slik assosiasjon. Det betyr at en avtale er brutt. Mislighold foreligger dermed når et krav ikke er betalt ved forfall. Et annet og bedre ord er «betalingsmislighold» eller helst «forsinket betaling».

Inkasso

Inkasso er den prosess som starter når en kreditor skal inndrive sitt tilgodehavende fra en debitor som ikke har betalt ved forfall. Prosessen begynner som regel med en «snill» purring og går deretter over i former som er bestemt av strenge krav i inkassoloven. Det skal bl.a. sendes et tydelig inkassovarsel som gir beskjed om at saken nå går over i en mer alvorlig fase. Før det kan iverksettes rettslige skritt som utleggsbegjæring eler forliksklage, må det sendes en betalingsoppfordring. For begge typer varsler er det krav til innhold og frister.

Inkassobyråer

Inkassobyråene påtar seg oppdrag for kreditorer med å inndrive kreditorenes tilgodehavender. Inkassobyråene er underlagt strenge regler til sin virksomhet. Inkassobyrået er rettslig representant for kreditor i hele inndrivningsprosessen, og sender som regel lovpålagte varsler om inkasso, betalingsoppfordring, varsel om tvangssalg mv. på vegne av kreditor. Det er også inkassobyrået som skal ha betaling på vegne av kreditor.

Betalingsanmerkning

Når man pådrar seg en inkassosak, og etter hvert som saken går videre i forskjellige stadier, blir det notert betalingsanmerkninger. Dette er enkelt sagt en ren opplysning om fakta — hvv. at det er iverksatt inkasso, at utlegg er begjært, at utleggspant er tatt osv. Betalingsanmerkninger signaliserer til omverdenen at debitoren ikke er «søkegod»; dvs. at det kan ikke stoles på at han betaler det han skal når han skal. Betalingsanmerkninger publiseres av de forskjellige kredittopplysningsbyråer, som innhenter informasjon om anmerkninger fra namsmenn, offentlige registre mv. Opplysningene er tilgjengelige for alle. Har man først pådratt seg en betalingsanmerkning, er det som regel umulig å få normale lån, fordi banker og andre finansinstitusjoner ikke vil låne ut penger til personer som tidligere ikke har betalt tilbake hva de skal, når de skal. Betalingsanmerkninger er sensitive opplysninger og undergitt strenge krav ihht. personopplysningsloven. Et sentralt kra er at anmerkninger skal slettes med en gang gjelden er oppgjort. Problemet er bare at det er umulig å få finansiering til å foreta et slikt oppgjør. Det er HER vi kan hjelpe.

Kostnader ved inkasso

Inkassoloven setter grenser for hva kreditor eller inkassobyrået kan kreve av debitor, utover selve kravet og forsinkelsesrente av det. Satsene er standardiserte ut fra hvor stort kreditors tilgodehavende er. Hvis betalingsfrist i en betalingsoppfordring oversittes med mer enn fire uker, dobles inkassosalæret.

Rettsgebyr

Rettsgebyr (forkortet «R») er en standardsats for gebyr til Staten for alle rettergangsskritt. Rettsgebyret er kr 860, men hva et enkelt rettergangsskritt koster/hva debitor må erstatte, kan variere. For eksempel er gebyret for en forliksklage kr 1 025 (1xR) mens gebyret for en utleggsforretning er kr 1 742 (1,85xR) og for tvangssalg av fast eiendom kr 11 377 (11,1xR).

Utleggsforretning

Når inkasso settes i verk, er det for at kreditor skal få tak i noe debitor eier, til oppgjør for sitt krav. Dette er en tvangsprosess, som foregår i regi av namsmyndighetene. Når det foreligger gjeldsbrev eller dom fra f.eks. forliksrådet, kan kreditor begjære utleggspant i noe debitor eier. Namsmannen bestemmer da at til sikkerhet for kreditors krav, skal en eller flere bestemte eiendeler debitor eier, hefte som sikkerhet. Dette kan være bil, båt, hus og hytte og alt annet som er «tjenlig» dvs. som kan tvangsselges og gjøres om til penger. Svært ofte bestemmes det også lønnstrekk, der arbeidsgiver blir pålagt å betale en del av debitors lønn direkte til kreditor hver måned. Utlegg kan kreves på grunnlag av gjeldsbrev, dommer og kjennelser, og på grunnlag av uimotsagte krav. Det siste vil si at hvis kreditor reiser inkassosak og debitor aldri reiser noen innsigelse mot kravet, blir det tatt utlegg uten at kreditor behøver å gå veien om forliksklage for å få dom for sitt krav.

Forliksklage

Når gjelden ikke er dokumentert ved gjeldsbrev, og debitor protesterer på kravet, må kreditor skaffe seg dom for kravet før utleggspant kan begjæres. I disse tilfellene reiser kreditor sak for forliksrådet, ved å inngi en forliksklage. I forliksklagen redegjør kreditor for kravet, og krever avsagt dom for at han skal ha betalt sitt tilgodehavende samt sakskostnader som er påløpt. Forliksrådet avsier da dom ut fra hva forliksrådet mener er bevist i saken, hvis ikke partene blir enige om en løsning. Hvis debitor ikke sender inn tilsvar, eller hvis debitor ikke
møter etter innkalling til forliksrådet, blir det avsagt fraværsdom. Kreditor får da dom på «walkover». Når det foreligger dom fra forliksrådet, kan kreditor begjære utleggspant ihht. dommen. Dommer fra forliksrådet kan tas videre (ankes) til tingretten, men det kan likevel begjæres utlegg. Også forliksrådsdommer registreres som betalingsanmerkning.

Lønnstrekk

En av de praktisk viktigste inndrivningsmetodene er når namsmannen bestemmer at kreditor skal få sitt tilgodehavende betalt ved direkte trekk i debitors lønn. Namsmannen nedlegger da påleggstrekk, der debitors arbeidsgiver blir pålagt å trekke et bestemt beløp hver måned. Beløpet skal betales direkte til inkassobyrået hver gang debitor får lønn. Lønnstrekk (utlegg i lønnskrav) kan maksimalt løpe i to år. Når beløpet bestemmes, skal namsmannen passe på at
det etter trekket er tilstrekkelige midler igjen til forsvarlig underhold av debitor og hans husstand. Problemet med lønnstrekk er at det ofte sementerer en vanskelig situasjon — på grunn av lønnstrekket er det andre kreditorer som ikke får oppgjør, og dermed kommer det flere utleggsforretninger. I en slik situasjon tar det ikke lang tid før situasjonen blir irreversibel og uhåndterlig. Kommer du i slike problemer kan vi hjelpe — det blir lettere og går raskere jo tidligere du kommer til oss.

Tvangssalg

Tvangssalg er avslutningen av inkassosaken. Ved tvangssalg blir en av debitors eiendeler solgt til andre, og pengene/kjøpesummen går til kreditor og inkassobyrået. Ved tvangssalg blir alle heftelser som ikke dekkes av kjøpesummen slettet, slik at kjøperen får heftefri ting/eiendom. Debitor mister sin rett til tingen eller eiendommen, og en god del verdi kan gå tapt som følge av at tvangssalg aldri helt vil klare å oppnå samme pris som frivillig salg. I enkelte tilfeller er det umulig å redde inn igjen en inkassosak som har gått til tvangssalg, men LANGT DE FLESTE kan vi hjelpe — hvis vi bare slipper til tidlig nok i prosessen. Det er mange muligheter for å stoppe en tvangssalgsprosess, men den eneste som definitivt stopper det er en finansieringsløsning med restart-lån fra oss. Da får den misfornøyde kreditor oppgjør, og tingen/eiendommen er sikret og eventuell reell verdi kan hentes ut ved frivillig salg. det er viktig at vi blir kontaktet i tide — går prosessen for langt, kan den bli ustoppelig pga. renter og gebyrer som påløper.

Gjeldsrådgivere

Gjeldsrådgivere finnes i mange avskygninger. Svært mange er «glade amatører» uten reell faglig kompetanse på det de gir råd om, selv om markedsføringen kan se overbevisende lys og lykkelig ut. Når man trenger rådgivning om sensitive økonomiske spørsmål, der omstendighetene er tyngende og vanskelige, ligger det en ekstra trygghet i at JUDICIUM Finans ikke bare springer ut av et velrenommert advokatfirma, men også bygger på snart 30 års erfaring med gjeldssaker, gjeldsrådgivning og finansiering.

Restart-lån

Når vi hjelper med å komme forbi betalingsanmerkninger og tilbake til en normal virkelighet, er vi avhengig av å finne långivere som er villige til å ta risikoen som følger med å gi lån til lånsøkere med ofte tunge betalingsanmerkninger. Vanlige banker og andre finansinstitusjoner gir aldri lån under slike omstendigheter. De mener at risikoen for mislighold er for stor, og i utgangspunktet har de rett i det. Når det først er (mange) betalingsanmerkninger har jo lånsøkeren bevist at han ikke er «til å stole på». De lån vi tilbyr kommer derfor som oftest fra privatpersoner, eller fra mindre bedrifter, som har et likviditetsoverskudd de ønsker å plassere.
Nærmere vilkår vil alltid variere.

Advokathjelp

Hvis det er omstendigheter ved din sak som bør ses på av juridisk faglig ekspertise, er hjelpen aldri langt unna. Når behovet oppstår, har vi tilgang til godt skolerte advokater med lang og variert erfaring, også praksis fra innkrevingsmyndigheter. Hos oss er det ikke bare finansiell kompetanse og muligheter for å oppnå en ny start, men også en mulighet for å få vurdert de juridiske sider ved de krav som er rettet mot deg.